فوم صندلی پیکان وانت که محل زندگی موش های گوشت خوار بود

لارم به ذکر است مواد فوم صندلی پیکان وانت معمولاً با نسبت استحکام به وزن بالا و همچنین خواص عالی عایق صوتی و حرارتی در مقایسه با سایر مواد مهندسی مشخص می‌شوند.

فوم ها را می توان به سه نوع اصلی شامل لانه زنبوری دو بعدی، سه بعدی با پیکربندی سلول باز و 3 بعدی با پیکربندی سلول بسته طبقه بندی کرد همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است. سلول ها در فوم های سلول باز به هم متصل هستند.

توسط پایه ها و دیواره های سلولی شکسته می شود زیرا چنین مایعی ممکن است از سلول ها عبور کند. از سوی دیگر سلول‌های موجود در فوم‌های سلول بسته کاملاً با دیواره‌های سلولی محصور شده‌اند به طوری که جریان سیال مسدود می‌شود. پیکربندی سلول بسته به طور کلی قوی تر از سلول باز است.

پاسخ مکانیکی مواد فوم به ریزساختار سلول از جمله اندازه سلول و توپولوژی سلول، خواص مواد حجیم و چگالی نسبی مواد فوم بستگی دارد. چگالی نسبی مواد فوم با معادله داده می شود.

فوم

که ρB و ρ به ترتیب چگالی مواد حجیم مرتبط با دیواره سلولی و فوم هستند. به طور کلی، مواد فوم با چگالی نسبی بیشتر، استحکام مکانیکی بیشتری را نشان می‌دهند و این را می‌توان به حجم بالای مواد درون فوم نسبت داد.

تأثیر ریزساختار سلولی بر رفتار مواد فوم به این دلیل است که مکانیسم تغییر شکل مواد فوم در سطح سلول با خمش و کشش دیواره سلولی و به دنبال آن کمانش و پارگی در مرحله پس از تسلیم کنترل می‌شود.

استحکام خمشی دیواره سلولی تحت تأثیر اندازه سلول قرار می گیرد که در آن اندازه سلول کوچکتر به دلیل افزایش استحکام لبه های سلولی، استحکام بالاتری را نشان می دهد.

از آنجایی که رفتار مکانیکی مواد سلولی تحت تأثیر ریزساختار سلولی است، عیوب مورفولوژیکی در ریزساختار سلولی مانند ضخامت غیریکنواخت دیواره سلولی، تغییرات اندازه سلول دیواره های سلولی شکسته، ناهماهنگی دیواره سلولی و سلول های از دست رفته اثر قابل توجهی دارند.