ساخت دستگاه ساکشن حلق که محل خونریزی زخم ها را ترمیم می کند

همانطور که می دانید دستگاه ساکشن حلق عبارت است از آسپیراسیون مکانیکی ترشحات ریوی از یک بیمار با راه هوایی مصنوعی در جای خود. این روش شامل آماده سازی بیمار، رویداد(های) ساکشن و مراقبت های بعدی است.

ساکشن برای پاکسازی ترشحات احتباس شده یا بیش از حد دستگاه تنفسی تحتانی در بیمارانی که قادر به انجام این کار به طور موثر برای خود نیستند استفاده می شود.

این می تواند به دلیل وجود یک راه هوایی مصنوعی، مانند لوله داخل تراشه یا تراکئوستومی، یا در بیمارانی باشد که به دلایل مختلفی مانند آرام بخشی بیش از حد یا درگیری عصبی، سرفه ضعیفی دارند.

داشتن یک راه هوایی مصنوعی در محل، رفلکس سرفه را مختل می کند و ممکن است تولید مخاط را افزایش دهد. بنابراین در بخش آی‌سی‌یو نوزادان و کودکان، ساکشن راه هوایی مصنوعی احتمالاً رایج‌ترین روش است.

ساکشن اوروفارنژال (OPA) و نازوفارنژیال (NPA) تکنیکی است که برای تحریک سرفه برای حذف خلط اضافی و یا آسپیراسیون ترشحات از مجاری هوایی که با تلاش خود به خودی خود بیمار قابل برداشتن نیستند در نظر گرفته شده است.

سرفه ممکن است توسط یک کاتتر در حلق (مکش دهانی) یا با عبور کاتتر از بین تارهای صوتی و داخل نای برای تحریک سرفه (مکش نازوفارنکس) تحریک شود.

دستگاه

نای با قرار دادن کاتتر ساکشن یا از طریق مجرای بینی و حلق (مکش نازوتراشه) یا از طریق حفره دهان و حلق (مکش دهانی) با استفاده از راه هوایی قابل دسترسی است.

کمکی ساکشن نازوتراشه ممکن است مستقیماً از طریق سوراخ بینی و بدون کمک راه هوایی انجام شود. با این حال در برخی شرایط که ساکشن مکرر پیش بینی می شود و بنابراین باید از راه هوایی نازوفارنکس استفاده شود. ترشحات با اعمال فشار زیر اتمسفر از طریق دستگاه مکش دیواری یا واحد مکش قابل حمل حذف می شوند.

اتصال را از ونتیلاتور جدا نکنید. روشی مشابه با روش باز کردن، اما بدون استفاده از دستکش استریل پزشک را قادر می سازد تا ریه ها را از ترشحات پاک کند و در عین حال تهویه را حفظ کند و آلودگی را با کمترین اختلال ممکن برای بیمار به حداقل برساند.
برای جلوگیری از آلودگی متقابل و عفونت مفید است.

پاکسازی مجاری تنفسی بیمار تحت تهویه مکانیکی با یک کاتتر ساکشن که پس از جدا شدن بیمار از مدار ونتیلاتور در لوله داخل تراشه قرار داده شده است.