بادام زمینی روکش دار موجب رشد بی رویه مورچه ها شد

خواص فیزیکی منتخب بادام زمینی روکش دار که در صورت تحرک یا بی حرکتی موثر است مورد بررسی قرار گرفت.

برای این منظور ابتدا شکل هندسی بادام زمینی تعریف شد و جرم خاص و ضریب اصطکاک که معیارهای کمی از اینرسی و مقاومت اصطکاکی هستند که توانایی حرکت را تعیین می کنند به دست آمد.

یک شکل هندسی متشکل از یک استوانه و دو نیمکره در انتها، تناسب کمی را حداکثر 91% و حداقل 34% برای انواع در استانداردهای ترکیه پیدا کرده است.

تغییرات 0.37-0.58 گرم در سانتی متر-3 برای چگالی جامد و 0.21-0.28 گرم در سانتی متر-3 برای چگالی ظاهری بادام زمینی پوست کنده یافته شده است.

چگالی جامد هسته و پوسته به ترتیب در محدوده 0.88-0.93 گرم در سانتی متر-3 و 0.27-0.30 گرم در سانتی متر3 تعیین شده است.

زاویه سکون و زاویه اصطکاک داخلی که با دو روش اندازه‌گیری شده‌اند، مطابقت نزدیکی دارند در حدود یک مقدار ۲۹ درجه. مشخص شده است که ضریب اصطکاک تا حد زیادی تحت تأثیر مواد در تماس است که از 0.23 برای هسته روی ورق فلز تا t متغیر است.

بادام

بادام زمینی یکی از گیاهان روغنی مهم در جهان است. دانه های آن منبعی غنی از روغن خوراکی (43 تا 55 درصد) و پروتئین (25 تا 28 درصد) هستند.

حدود دو سوم تولید جهانی برای نفت خرد می شود و یک سوم باقی مانده به عنوان غذا مصرف می شود. ترکیه حدود 0.4 درصد بادام زمینی جهان را با تولید سالانه حدود 80 هزار تن در 30 هزار هکتار زمین تولید کرده است که تمام این تولید در داخل مصرف می شود.

از آنجایی که تکنولوژی برداشت و پس از برداشت بادام زمینی در ترکیه به اندازه کافی توسعه نیافته است، هزینه های تولید بسیار بالاست. این امر مانع استفاده از بادام زمینی در صنعت نفت می شود.

بنابراین عموماً در صنایع غذایی استفاده می شود. به دلیل همه این عوامل، نیاز مبرمی به طراحی و توسعه ماشین آلات مورد استفاده در فرآوری بادام زمینی به صورت صنعتی وجود داشته است که به نوبه خود مستلزم آگاهی از خواص فیزیکی آنها است.